Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας www.melis.com.cy

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

1.  Αυτοί οι όροι χρήσης (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σ’αυτούς) παρέχουν τους  όρους χρήσης υπό τους οποίους επισκέπτης, εγγεγραμμένος ή μη εγγεγραμμένος χρήστης («Εσείς») μπορεί να έχει πρόσβαση σε και να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα www.melis.com.cy («Melis»). Για τους σκοπούς των παρόντων όρων, η χρήση της Melis περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, την πρόσβαση, επίσκεψη ή εγγραφή για να χρησιμοποιήσετε τη Melis και εξαρτάται από την αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων όρων χρήσης.

2. Η Μelis είναι ιστοσελίδα την οποία διαχειρίζεται η εταιρεία MELIS & SONS (MEAT MARKET) LIMITED («εμείς», «εμάς») Έχουμε συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου με αριθμό εγγραφής HE 34343 και έχουμε το εγγεγραμμένο γραφείο μας στη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου. & Γιάννη Ρίτσου 2, 4107 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός, Κύπρος.

3. Xρησιμοποιώντας τη Melis, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς και ότι οι όροι αυτοί αποτελούν τη μοναδική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με τη χρήση της Melis και κάθε πράξη ή παράλειψη που προκύπτει από τη χρήση αυτή. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη Melis. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης προσεκτικά πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη Melis, καθώς αυτοί θα ισχύουν για τη χρήση από εσάς της Melis. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο της παρούσας για μελλοντική αναφορά.
Εάν έχουμε αναρτήσει ή παράσχει μετάφραση της εκδοχής των παρόντων Όρων στην ελληνική σε άλλες γλώσσες, συμφωνείτε ότι τέτοια μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς διευκόλυνσης και ότι η εκδοχή στην ελληνική θα διέπει τη χρήση από εσάς των της Μelis.

4. Οι παρόντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν και ενσωματώνουν, ως αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, τα ακόλουθα, τα οποία ισχύουν επίσης για την χρήση της Melis:

 • η Πολιτική Απορρήτου μας, www.melis.com.cy/el/page/privacy-statement, η οποία περιλαμβάνει τη Πολιτική Cookie μας www.melis.com.cy/el/page/cookie-policy για τον καθορισμό των όρων βάσει των οποίων θα επεξεργαζόμαστε τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, ή που μας παρέχετε. Με τη χρήση της Melis, συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.
 • η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας, δηλαδή οι όροι σύμφωνα με το μέρος ΙΙ κατωτέρω, οι οποίοι καθορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις και απαγορευμένες χρήσεις  της Melis. Με τη χρήση της Melis, θα πρέπει να τηρήσετε και να συμμορφωθείτε με την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

5. Αυτή η ενότητα περιέχει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας, η οποία καθορίζει τους όρους μεταξύ εσάς και εμάς υπό τους οποίους θα επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση σε και να χρησιμοποιείτε τη Melis. Αυτή η πολιτική αποδεκτής χρήσης ισχύει για όλους τους χρήστες και τους επισκέπτες, είτε είναι εγγεγραμμένοι είτε όχι, στη Melis

6. Η από μέρους σας χρήση της Μelis σημαίνει ότι συμφωνείτε, αποδέχεστε και συμφωνείτε να τηρείτε όλες τις πολιτικές σε αυτή τη πολιτική αποδεκτής χρήσης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης της Melis.

7. Το περιεχόμενο της Melis παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες («το Περιεχόμενο»). Δεν έχει σκοπό να ισοδυναμεί με συμβουλές ή πληροφορίες στις οποίες θα πρέπει να βασιστείτε. Θα πρέπει να αποκτήσετε επαγγελματική συμβουλή ή συμβουλή ειδικού πριν τη λήψη, ή αποχή από, οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του Περιεχομένου για τη Melis.

8. Παρά το γεγονός ότι έχουμε καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να επικαιροποιήσουμε τις πληροφορίες σχετικά με τη Melis, δεν κάνουμε παραστάσεις ή εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, ότι το Περιεχόμενο της Melis είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο, κατάλληλο για χρήση σε σχέση με οποιεσδήποτε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όρους ή πραγματικά περιστατικά.

9. Η Melis δεν έχει καμία υποχρέωση να επιβλέπει, παρακολουθεί ή διαχειρίζεται οποιαδήποτε πτυχή της χρήσης σας της Melis ή οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη δική σας βάσει του Περιεχομένου και η ευθύνη μας για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημία προκύψει από τη χρήση της Melis από σας αποκλείεται ρητώς στην ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή σας.  Η χρήση της Melis από ανήλικο απαγορεύεται.

10. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε της Melis μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Melis:

 • Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο ή κανονισμό.
 • Με οποιοδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος, ή έχει οποιοδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
 • Για να βλάψετε ή να επιχειρήσετε να βλάψετε οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Για την αποστολή, εν γνώσει λήψη, φόρτωση, μεταφόρτωση, χρήση ή εκ νέου χρήση οποιουδήποτε υλικού που δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους.
 • Για τη μετάδοση, ή πρόκληση της αποστολής κάθε αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή διαφημιστικού υλικού ή οποιουδήποτε άλλου είδους παρόμοιας άγρας πελατών (spam).
 • για να διαβιβάζετε εν γνώσει σας δεδομένα, να στέλνετε ή να ανεβάζετε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, Δούρειους ίππους (Trojan horses) σκουλήκια (worms), ωρολογιακές βόμβες (time-bombs), λογισμικό υποκλοπής (keystroke loggers), κατασκοπευτικό λογισμικό (spyware), διαφημιστικό λογισμικό (adware) ή οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή προγράμματα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή σχεδιασμένο να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

11. Με τη χρήση της Melis συμφωνείτε όπως:

 • μην αναπαράγετε, αντιγράφετε ή μεταπωλείτε οποιοδήποτε μέρος της Melis κατά παράβαση των διατάξεων των όρων χρήσης μας.
 • μην αποκτάτε πρόσβαση χωρίς εξουσία, παρεμβάλλετε σε, προκαλείτε βλάβη σε ή διαταράσσετε:
  • οποιοδήποτε μέρος της Melis,
  • οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στα οποία είναι αποθηκευμένη η Melis,
  • οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή της Melis, ή
  • κάθε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο.

Αναστολή και Τερματισμός

12. Θα αποφασίσουμε, κατά την κρίση μας, κατά πόσον υπήρξε παραβίαση των παρόντων όρων μέσω της χρήσης από εσάς της Melis. Όταν υπάρξει παραβίαση των όρων αυτών, μπορούμε να λάβουμε τέτοια μέτρα που εμείς που θεωρούμε σκόπιμα.

13. Παράλειψη συμμόρφωσης με αυτούς τους όρους συνιστά ουσιώδη παράβαση τους και μπορεί να οδηγήσει στη λήψη από εμάς όλων ή οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Άμεση, προσωρινή ή οριστική ανάκληση τoυ δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε τη Melis.
 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση οποιασδήποτε ανάρτησης ή υλικού που έχετε ανεβάσει στη Melis.
 • Έκδοση προειδοποίησης προς εσάς.
 • Νομικές διαδικασίες εναντίον σας για την επιστροφή όλων των εξόδων σε βάση αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εύλογων διοικητικών και νομικών εξόδων) που προκύπτουν από την παραβίαση.
 • Περαιτέρω νομικές διαδικασίες εναντίον σας.
 • Γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπως εύλογα πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο.

14. Αποκλείουμε την ευθύνη για τις ενέργειες που λαμβάνονται ως ανταπόκριση στις παραβάσεις της παρούσας Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.  Οι ενέργειες που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική δεν αναφέρονται περιοριστικά και μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που εύλογα κρίνουμε σκόπιμη.

15. Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, με την τροποποίηση αυτής της σελίδας. Αναμένεται από εσάς να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρού εις καιρόν για να λαμβάνετε γνώση τυχόν αλλαγών ενδέχεται να κάνουμε, καθότι είναι νομικά δεσμευτικές προς εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτή την πολιτική αποδεκτής χρήσης ενδέχεται επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται αλλού στη Melis.

16. Ενδέχεται να ενημερώνουμε τη Melis από καιρού εις καιρόν, και ενδέχεται να τροποποιούμε το Περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή.  Ωστόσο, παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο στη Melis ενδέχεται ανά πάσα δεδομένη στιγμή να είναι παρωχημένο  και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε.

17. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Melis, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτή, θα είναι απαλλαγμένη από λάθη ή παραλείψεις.

18. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Melis, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτή, θα είναι πάντα διαθέσιμα ή θα παρέχονται χωρίς διακοπή. Πρόσβαση στην Melis επιτρέπεται σε προσωρινή βάση. Ενδέχεται να αναστείλουμε, ανακαλέσουμε, διακόψουμε ή να αλλάξει το σύνολο ή μέρος της Melis χωρίς ειδοποίηση. Εμείς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι προς σας, αν για οποιοδήποτε λόγο η Melis δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

19. Είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στη Melis.

20. Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στη Melis μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο έχουν επίγνωση των παρόντων όρων χρήσης και άλλων ισχυόντων όρων και προϋποθέσεων, και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

21. Εάν επιλέξετε, ή σας παρέχεται, κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να χειρίζεστε τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές. Δεν πρέπει να τις αποκαλύπτετε σε οποιονδήποτε τρίτο.

22. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε έχει επιλεγεί από εσάς ή έχει παραχωρηθεί από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά την εύλογη κρίση μας, έχετε αποτύχει να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης.

23. Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει το κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

MELIS & SONS (MEAT MARKET) LIMITED
Τηλέφωνο: 77771520
Φαξ No: 25721951
E-mail: info@melis.com.cy
Διεύθυνση: Αγίου Αθανασίου. & Γιάννη Ρίτσου 2,
4107 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός, Κύπρος

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

24. Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στη Melis, και του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτή. Τα έργα αυτά προστατεύονται από τους νόμους και τις συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

25. Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα, οποιασδήποτε σελίδας(ες) από τη Melis για την προσωπική σας χρήση και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων σε περιεχόμενο που αναρτάται στη Melis.

26. Δεν πρέπει να τροποποιήσετε τα έντυπα ή ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο ή ακολουθίες ήχου ή οποιαδήποτε γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

27. Η ιδιότητα μας (και αυτή οποιωνδήποτε ταυτοποιημένων συνεισφερόντων) ως συγγραφείς περιεχομένου στη Melis πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

28. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου στη Melis για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να λάβετε την άδεια να για να το πράξετε από εμάς ή τους δικαιοπάροχους μας.

29. Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος της Melis κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμά σας χρήσης της Melis θα τερματιστεί άμεσα και θα πρέπει, κατ 'επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα του υλικού που έχετε κάνει.

Περιορισμός Ευθύνης

30. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε  οποιαδήποτε ευθύνη εναντίον μας η οποία ενδέχεται να προκύπτει από προϋποθέσεις, εγγυήσεις, παραστάσεις ή άλλους όρους οι οποίοι ενδέχεται να ισχύουν για τη Melis ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτή, είτε ρητά είτε σιωπηρά, και η ευθύνη αυτή αποκλείεται ρητά δια του παρόντος.

31. Εμείς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, είτε προκύπτει συμβατικά, από αστική ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση θέσμιου καθήκοντος ή άλλως πως, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη και η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με:

 • τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Melis ή
 • τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στη Melis.

32. Παρακαλώ σημειώστε ότι παρέχουμε τη Melis  μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τη Melis για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, και δεν έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια επιχειρήσεων, διακοπή επιχειρήσεων ή απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών.

33. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από ιό, κατανεμημένη επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial-of-service attack), ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό συνεπεία της χρήσης από εσάς της Melis ή της λήψης από εσάς οποιουδήποτε περιεχόμενου σε αυτή, ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτήν.

34.  Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που συνδέονται με τη Melis. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως έγκριση από εμάς αυτών των συνδεόμενων ιστοσελίδων. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση τους.

35. Μπορείτε να παρέχετε σύνδεσμο στην αρχική σελίδα μας, αρκεί να το κάνετε με τρόπο που είναι δίκαιος και νόμιμος και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή να επωφελείται από αυτή.

36. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να υπονοείται οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, έγκρισης ή υποστήριξης από μέρους μας όπου δεν υπάρχει.

37. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο στη Melis σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που δεν σας ανήκει.

38. Η ιστοσελίδα μας δεν πρέπει να πλαισιωθεί σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο σε οποιοδήποτε μέρος της Melis εκτός από την αρχική σελίδα.

39. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

40. Η ιστοσελίδα στην οποία συνδέεστε πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που καθορίζονται στη Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας.

41. Όπου η Melis περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και πηγές που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη πληροφόρηση σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πηγών.

Ισχύουσα Νομοθεσία

42. Οι παρόντες όροι χρήσης, το αντικείμενό τους και ο σχηματισμός τους, διέπονται από το δίκαιο της Κύπρου. Εσείς και εμείς, αμφότεροι συμφωνούμε ότι τα δικαστήρια της Κύπρου θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές προκύπτουν από τη χρήση σας της Melis ή οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu